خستم.خسته وداغون.خسته ازین چهار سال تلاش و کوشش!!
چهارسال درس ودرسو درس...
فقط به امیداینکه اخرش مدرک میگیرم!!اخرش بالاخره به یه جایی میرسه.به یه جای خوب..
میتونم سری تو سرا بلندکنم!!

میتونم هرجادلم خواست استخدام...!!!
خیلی خنده داربودنه؟؟؟
ولی میتونم به جرات بگم تنها مزیتی که درسو دانشگاه داشت اشناشدن با محیط صمیمی وگرم و دوستایی بود که الان اصلا حاضر به ازدست دادنشون نیستم.اصلا...

فقط همین...

ودیگرهیچ...!

:-)