تا وقتی بچه ایم فکر میکنیم زندگی یعنی مامان و بابا و بازی کردن با عروسکا و اسباب بازیای رنگارنگ...
دنبا فقط خلاصه میشه تو همین چیزا...

بزرگتر که میشی و میری مدرسه میفهمی دنبا یه ذره یزرگتره.دنیا میشه دوستا و مدرسه و نمره های بیستی که باذوق میگیری!

ازون بزرگتر که میشی،میبینی دنیا خیلی خیلی بزرگه!!
خیلی  بزرگتر از اون چیزی که فکر میکردی...
و همش تو دلت از خدا میخوای برگردی به همون دوران بچگی و همون عروسکای رنگارنگ...

خیال باطلمژه