دوباره داره صدای اذون میاد...خوب گوش کنید...دوباره داره صدای مامان میاد که داره برای خوردن سحری بیدارمون میکنه!
دوباره داره اون احساس قشنگ میاد...احساس نزدیکی به خدا...
شنیدن صدای رSee full size imageازونیازبنده بامعبودهمیشگیش...

تواین ماه قشنگ انگاری این صداواضح تر به گوش میرسه.چقدرقشنگه وقتی آدم میتونه احساس کنه.میتونه درک کنه که خداتواین ماه حسابی هوای بنده هاشوداره.بنده های سراپاتقصیر...
بنده هایی که بعضی هاشون تواین ماه قشنگ چشم دوختن به درگاه رحمت الهی تا بلکه یه نگاهی بهشون بشه..مطمئنادست خالی برنمیگردن.
یادسفره های افطاری افتادم!
سفره هایی که پهن میشدتواتاق درست لحظات ملکوتی اذان مغرب...

خوشا به سعادت اونایی که تواین ماه آسمونی واین مهمونی پربرکت خدای مهربون حسابی بهره میبرن.ویه توجه خیلی خاص میشه از طرف خدابهشون.
خوشابه حال کسایی که همونطورکه خدارسم بنده نوازی روخوب به جامیاره اونا هم همون بنده های خوبی میشن که خدامیخواد...
وآخرماه خوشحال و راضی از اینکه ٣٠روز روزه واقعی گرفتن بادست پر به زندگی ادامه میدن.

See full size image
چه چیزی بهتر از این که آدم مطمئن باشه دلش پاکه.پاک از لحاظ روحی و معنوی.طوری که فکر کنه دیگه هیچ نقطه سیاه و تاریکی تودلش نیست.
آخ که چقدر دوست دارم یه روزی به این احساس برسم!!
حسی که واقعا ازته دلم بدونم که خدامنو بخشیده ودیگه هیچ اشتباهی نیست تو پرونده م!

برای همه آرزوی موفقیت و سربلندبیرون اومدن از این ماه مهمونی خدارودارم...
برای همه دعاکنید!