در این دنیای پر از تاریکی پیدا کردن یک جرعه محبت کاری ست کارستان...

   در این دنیای پر از ادمای خاکستری که نه سیاهند و نه سفید... دراین دنیای پر از             دروغ  و   ریا...

نوشتن از محبت... خواندن این کلمه چقدر شیرین است!

گدایی نمی کنم محبت را... امابه هر آنکه عزیز ثانیه های من است... تقدیمش می کنم... به هر که دلم را باور می کند و دلدادگی هایم را...

حضورتان سبز و همیشگی...