تا حالا دلت تنگ شده؟سوال
تاحالا شده دلت واسه دیدن یه لحظه فقط یه لحظه کوتاه تنگ بشه؟

فقط بایداحساس کرده باشی تابتونی درک کنی چی میگم.

پس امیدوارم احساس کرده باشی!!چشمک

 

اینجوروقتا چیکار میکنی؟!اولین راه حلی که به ذهنت میرسه چیه؟؟

شاید تو هم مثل من چاره ای نداشته باشی جزاینکه صبر کنی...

صبر...آره صبر...

تنها کاری که انساس تو اینجور مواقع میکنه...

ولی ای کاش...

کاش یه روزی زودتر هرچه زودتر این صبرتموم شه...افسوس